Izolacja dachu
Just another WordPress site

Stropy gesto-zebrowe betonowane na miejscu budowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Uwagi ogólne. W stropie gęsto-żebrowym rozstaw osiowy żeber żelbetonowych nie powinien przekraczać 90 cm. . Rozróżniamy dwie grupy stropów gęsto-żebrowych betonowanych na miejscu budowy: 1) bez wypełnienia lub z wypełnieniem nie odgrywającym roli statycznej, 2) z wypełnieniem współpracującym przy przenoszeniu naprężeń ściskających. Do pierwszej grupy należą stropy: 9) betonowane na budowie na specjalnym deskowaniu, np. przy użyciu form metalowych usuwanych po stwardnieniu betonu (strop Isteg), b) stropy betonowane na budowie i wypełniane bądż elementami trwałymi i sztywnymi, np. pustakami ceramicznymi lub betonowymi, jak stropy z cegły dziurawki, Akermana itp., bądź elementami nietrwałymi i niesztywnymi, np. skrzynkami drewnianymi (strop skrzynkowy). Do drugiej grupy zalicza się stropy wypełnione pustakami ceramicznymi (stropy ceramiczno-żelbetowe) lub betonowymi (np. stropy TK), które w obliczeniach statycznych mogą być brane pod uwagę jako elementy współpracujące. Żebra żelbetowe tego typu stropów mogą mieć górną płytę betonową biorącą udział w pracy stropu. Grubość gęstożebrowych stropów stanowiących belki ciągłe i jednoprzęsłowe częściowo zamocowane łącznie z ewentualną górną płytą betonową powinna wynosić co najmniej 1/S0 rozpiętości obliczeniowej, a grubość stropów jednoprzęsłowych wolnopodpartych najmniej 1/25 rozpiętości obliczeniowej. W stropa-dachach, z wyjątkiem tarasów, grubości powyższe mogą wynosić odpowiednio 1/40 i lias rozpiętości. W stropach o wypełnieniu nie współpracującym z żebrami żelbetowymi grubość międzyżebrowej płyty górnej nie powinna być mniejsza niż 3,0 cm w odległości równej 1/4 rozstawu osiowego żeber oraz powinna wynosić co najmniej 1,5 cm w środku między żebrami. W przypadku stropów o wypełnieniu sztywnym, współpracującym przy przenoszeniu naprężeń ściskających, grubość płyty stanowiąca sumę grubości ścianki pustaka i warstwy betonu powinna wynosić odpowiednio 3,5 lub 1,5 cm. Przy obciążeniach dynamicznych grubość płyty mię dzyżebrowej w stropach pierwszej grupy powinna wynosić nie mniej niż 5,0 cm, a w stropach drugiej grupy grubość płyty nad pustakami co najmniej 3,5 cm. [więcej w: domy prefabrykowane, blaty kuchenne konglomerat, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat domy prefabrykowane fasolki wszystkich smaków allegro