Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wadą spoiw elastycznych jest to, że nie są one odporne na wysokie temperatury. W procesie skrawania, wskutek powstającego ciepła skrawania, może nastąpić rozkład spoiwa. Ściernice elastyczne, pracujące przy prędkościach skrawania większych niż 60 m/sek, wykonuje się na ogół jako wzmacniane przekładkami z odpowiedniej tkaniny. Przekładki takie podnoszą wytrzymałość mechaniczną ściernicy, pozwalając na przecinanie z prędkościami 80 m/sek, a nawet 100 m/sek. Niektórzy wytwórcy stosują specjalne napełniacze, mające również na celu polepszenie własności mechanicznych ściernic. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Do tej grupy zalicza się przede wszystkim ściernice diamentowe. Ściernice diamentowe do przecinania mogą być tarczowe i taśmowe. Jedne i drugie określają następujące cechy: 1) rodzaj, ziarn, 2) rodzaj spoiwa, 3) koncentracja ziarn, 4) ziarnistość, 5) budowa wieńca ściernego, 6) kształt i rozmiar. Spoiwo jest zawsze metalowe. Najczęściej stosuje się spoiwo brązowe i niklowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Najprostszą przecinarkę ścierną można otrzymać, wykorzystując szlifierkę z wałkiem giętkim. Wolny koniec wałka giętkiego powinien być zaopatrzony w końcówkę, umożliwiającą zamocowanie ściernicy do przecinania. Urządzenie może mieć napęd elektryczny lub pneumatyczny. Przecinarka taka jest szczególnie przydatna w przypadku obróbki wykańczającej np. obcinania krawędzi dużych elementów (kadłubów, jednostek pływających, nadwozi samochodowych itp.), wykonanych z żywic z napełniaczami w postaci włókien szklanych przez prasowanie niskociśnieniowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zużycie ostrzy na powierzchni natarcia praktycznie nie występuje, można jedynie zaobserwować nieznaczne zaokrąglenie krawędzi skrawającej rzędu e 0,02+0,03 mm. Ponadto krawędź skrawająca, obserwowana od strony powierzchni natarcia, traci swój kształt na skutek starcia powierzchni przyłożenia. Wykresy zużycia ostrza z węglików spiekanych H20 piły tarczowej jednoostrzowej podczas przecinania fenolowych laminatów szklanych : a) p, — 0,01 mm/ostrze, b) p: = 0,02 mm,rostrze, C) Ilz —0,12 mm/ostrze; v 1190 m/min, g 23 mm — zużycie na narożach, hpk — zużycie w pobliżu środka krawędzi skrawającej. Linie ciągłe wykreślono dla jednej piły, ą linie przerywane dla drugiej piły. Przesunięcie krawędzi skrawającej o wielkość hr, którą, dla przypadku 0, można obliczyć ze wzoru: hr hp • łga. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wypadkowa obciążeń przechodzi przez obszar V będący rdzeniem przekroju; cala podstawa stopy jest ściskana; maksymalne naciski określa wówczas wzór. Stóp o działaniu wypadkowej nie należy projektować. Również stopy  dopuszczalne są tylko wówczas, gdy ich środek ciężkości leży w obszarze ściskanym. Dla układu płaskiego (ey = 0) zagadnienie obliczeniowego rozkładu nacisków pod stopą fundamentową znacznie się upraszcza i sprowadza się do następujących przypadków: 1. Wypadkowa obciążeń działa mimośrodowo na podstawę, nie wychodzi jednak z rdzenia podstawy (ex b/6, gdzie b jest szerokością podstawy stopy). Maksymalny i minimalny nacisk pod stopą można obliczyć ze wzoru. Obliczeniowy rozkład naprężeń pod stopą w układzie płaskim. Wypadkowa obciążeń trafia w punkt rdzenia podstawy. Wykres nacisków pod stopą jest trójkątny, określony wzorami 02 = 0. ba. Wypadkowa obciążeń położona jest poza rdzeniem; wobec braku spójności między podstawą fundamentu a gruntem część podstawy położonej po przeciwnej stronie wypadkowej obciążenia wyłącza się z pracy. Otrzymuje się trójkątny rozkład nacisków określony ogólnym wzorem quar gdzie: v — odległość osi obojętnej podstawy od krawędzi lub naroża, w którym występują maksymalne naciski, So — moment statyczny pola powierzchni strefy ściskanej podstawy fundamentu względem osi obojętnej. Dla stopy prostokątnej, przy istnieniu mimośrodu działającego w płaszczyźnie rysunku, wzór upraszcza się do postaci q max — 3xb gdzie c — odległość punktu przyłożenia wypadkowej od bliższej krawędzi podstawy fundamentu. Przedstawione tu maksymalne naciski krawędziowe są wielkościami obliczeniowymi. Rzeczywiste naciski krawędziowe będą nieco mniejsze, a maksymalne naciski rzeczywiste wystąpią w pewnym oddaleniu od krawędzi stopy. W każdym z podanych tu przypadków musi być spełniony warunek: qo<qrn, R gdzie: qo ba qfn normowe obciążenie jednostkowe podłoża. Wartość nacisków skrajnych pod stopą fundamentową obciążoną mimośrodowo można odpowiednio zmieniać przez dobór mimośrodu osi słupa w stosunku do środka ciężkości podstawy słupa. [patrz też: brico depot torun, lakier do betonu, malutek kalisz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przyjmując mimośród osi słupa Icx według wzoru uzyskuje się równomierny rozkład nacisków pod podstawą stopy. W przypadku zmiennego działania sił poziomych i momentów (w jednym lub w drugim kierunku podstawy) należy tak dobrać mimośród względem środstopy. Znak dodatni dla sił i momentów, liczony względem środka podstawy, przyjęto zgodny z ruchem wskazówek zegara. Mimośród na prawo od środka podstawy stopy jest dodatni. Sprawdzenie obrotu fundamentu przeprowadza się dla stóp fundamentowych z wysoko położonym środkiem ciężkości. Kąt przechylenia nieskończenie sztywnego fundamentu otrzymuje się ze wzoru 12Mu łga— ba3C gdzie C — współczynnik podatności podłoża. Ze względu na niezbyt dokładną znajomość współczynnika podatności podłoża można posługiwać się przybliżonym wzorem łga—Aq 12Es gdzie: Aq — qł—qe — różnica naprężeń krawędziowych pod stopą, Rys. 7-25. Schemat fundamentu sprawdzanego na obrót S mg —1 — moduł podatności podłoża, m — liczba Poissona dla gruntu, kr — współczynnik zależny od stosunku a/b i e/b; dla e/b < 1/3 i a/b zawartego między I i 2; współczynnik kr 4,8; dla a/b — 05 , ; kr == 3,5, a dla a/b. Stosowanie w przypadku stóp fundamentowych wzorów na nośność podloża pod ławami jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy stosunek długości do szerokości stopy jest większy od 5, ponieważ nośność podłoża pod stopami stanowi zagadnienie przestrzenne w teorii mechaniki gruntów. W obecnym stanie wiedzy nie udało się znaleźć wystarczająco poprawnego rozwiązania zagadnienia nośności podłoża pod stopami, z wyjątkiem rozwiązań dla płyt okrągłych, ze względu na występującą tam symetrię. Dla celów praktycznych stosuje się wzory ważne dla ław fundamentowych, przyporządkowując trzem współczynnikom nośności dodatkowe współczynniki poprawkowe ustalone doświadczalnie (laboratoryjnie i in situ), omówione w dalszej części tego punktu. Dla stopy kolistej o promieniu R i zagłębionej vv gruncie na głębokość t uzyskano, w oparciu o teorie stanów granicznych w gruncie, następujący wzór na nośność podłoża spoistego: gdzie współczynniki nośności Nb R, NhR, NCR podaje nomogram. [przypisy: brico depot torun, lakier do betonu, malutek kalisz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Odcinek połączenia domowego będzie miał zatem oznaczenie O -l,. dalszy odcinek trasy głównej 1-2 itd. Odgałęzienia od trasy głównej w punkcie np. 4 będzie miało oznaczenie np. 4-11 itd . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Na przekrojach pionowych nad przewodami zaznacza się średnice rur (w mm), na samym przewodzie wkreśla się wszystkie projektowane zasuwy, zawory, kurki czerpalne, zawory zwrotne, odpowietrzniki, trójniki (na odgałęzieniach przewodu) itp. Przekroje podłużne podziemnych przewodów terenowych powinny mieć oznaczane w punktach charakterystycznych i co 30 m: rzędne terenu, rzędne osi przewodu, spadki w %0 odległości między zaznaczonymi na planie punktami, pikietaż. Ponadto powinno być uwidocznione całe uzbrojenie przewodu. Do projektu rysunkowego należy dołączyć opis techniczny, zawierający: założenia projektu, przyjęty schemat instalacji, wszystkie obliczenia itp. Wymagane ciśnienie w sieci wewnętrznej przy jednoczesnym rozbiorze gospodarczym i pożarowym będzie zatem Hgp = hl + h2 + ha + h4 + hs = 13,5 + 1,83 + 2,42 + 0,94 + 9,1 = 27,79 m H20 Jeśli minimalne ciśnienie w ulicznej sieci jest niższe od tej wielkości, należy zwiększyć ciśnienie w sieci wewnętrznej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lakier do betonu’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries