Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Schemat instalacji wyciągowej

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Schemat instalacji wyciągowej, przewidzianej dla większej ilości obrabiarek, na którą składają się: wyciągi, zazwyczaj na stałe połączone z obrabiarkami, przewody powietrzne 1, łączące wyciągi z głównym przewodem powietrznym, główny przewód powietrzny, o stopniowo zwiększającej się średnicy W miarę dołączania kolejnych przewodów, wentylator odśrodkowy, zasysający powietrze z przewodów i tłoczący je dalej do cyklonu, cyklon, w którym powietrze z zanieczyszczeniami traci prędkość, uchodząc górą, a zanieczyszczenia opadają na dół, wózek lub inne urządzenie do transportu lub magazynowania zanieczyszczeń spod cyklonu. Przedstawiona instalacja może służyć również do odprowadzania wiórów powstających podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. Skrawalność tworzyw sztucznych Skrawalność określa się jako podatność obrabianego materiału na zmianę kształtu i niektórych własności przez skrawanie. Do dostatecznie wyczerpującego określenia skrawalności trzeba wykorzystać szereg wielkości, które nazywa się wskaźnikami skrawalności. Skrawalność, oceniana za pomocą optymalnego zestawienia wskaźników, zbadanych w całym zakresie zmienności warunków skrawania, nazywa się skrawalnością optymalną. Najważniejszymi wskaźnikami skrawalności materiałów są: — trwałość ostrzą, — wartość siły skrawania, stan nierówności obrobionej powierzchni, — stan warstwy wierzchniej obrobionego przedmiotu, temperatura skrawania, — rodzaj otrzymywanego wióra. Polepszenie skrawalności tworzyw sztucznych można uzyskać przez ich obróbkę w obniżonych temperaturach. Można taką technologię stosować tylko do tych tworzyw, które z obniżeniem temperatury nie ulegają przemianom nieodwracalnym (np. krystalizacja lub zamarzanie wody zaabsorbowanej albo plastyfikującej). Wpływ warunków skrawania i elementów geometrycznych ostrza na wskaźniki skrawalności zostanie opisany w następnych rozdziałach, dotyczących poszczególnych sposobów obróbki. Poniżej omówiono w zarysie metody określania skrawalności tworzyw sztucznych w procesach obróbki skrawaniem. Trwałość ostrza Zużywanie się narzędzi podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych jest przede wszystkim zużywaniem ściernym. Ze względu na stosunkowo małe opory skrawania, można raczej wykluczyć zużywanie typu adhezyjnego i dyfuzyjnego. W zakresie mniejszych prędkości skrawania może się zdarzyć przyklejanie cząstek tworzywa do powierzchni narzędzia, ale siły adhezji są raczej niewielkie, [przypisy: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Schemat instalacji wyciągowej

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Jeżeli obciążenie użytkowe p < 800 kG/m2, wówczas można nie obliczać na zginanie górnej płyty międzyżebrowej, z wyjątkiem płyty stropów skrzynkowych. Gdyby obliczeniowo zbrojenie górnej płyty nie było potrzebne (rozciąganie przenosi sam beton), należy przyjmować C/J 6 co 25 cm. Zbrojenia tego można nie stosować, gdy na płycie międzyżebrowej znajdują się ścianki działowe ustawione prostopadle do kierunku żeber oraz gdy p :800 kG/m2. Przy większych rozpiętościach stropów wykazujących stosunkowo znaczne ugięcia, istnieje obawa tzw. klawiszowania żeber przy obciążeniu poszczególnych pasm stropu. Aby temu . zjawisku zapobiec, należy stropy usztywniać poprzecznymi żebrami rozdzielczymi. Maksymalne rozpiętości stropów grupy pierwszej (w świetle między podporami), powyżej których należy wprowadzać żebra rozdzielcze, a także maksymalne odstępy między tymi żebrami. Jeżeli płyta górna jest żelbetowa i w najcieńszym miejscu ma grubość równą co najmniej 1/10 osiowego rozstawu żeber, nie mniejszą jednak niż 3 cm, wówczas usztywnienie żebrami rozdzielczymi jest zbędne. Żebra rozdzielcze należy zbroić tak górą jak i dołem, a łączny przekrój zbrojenia powinien wynosić nie mniej niż przekrój rozciąganego zbrojenia jednego głównego żebra stropu. Żebra wieloprzęsłowych stropów gęstożebrowych można obliczać bądź jako belki ciągłe, bądź też jako belki częściowo zamocowane na podporach. Przy małej szerokości strefy ściskanej żeber, obliczanych jako belki ciągłe, mogą powstać trudności w przejęciu momentów ujemnych. Wówczas z części stropu przy podporze należy usunąć pustaki wypełniające i zabetonować go na całej wysokości. Może się okazać, że wystarczy usunąć tylko co drugi pustak. Oparcie stropów gęstożebrowych na ścianie wykonuje się za pośrednictwem wieńca podparawego. Wieniec powinien być zbrojony prętami podłużnymi dołem i górą po 2 (/) 12 mm. Przy niewielkich rozpiętościach stropu alba przy małej długości budynku oraz dobrych warunkach gruntowych zbrojenie podłużne można zmniejszyć da 4 (/) 10 mm. Jako strzemiona przyjmuje się (/) 6 mm CO33 cm. [przypisy: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off

« Previous Entries