Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘płyty betonowe’

Przekroje pionowe sieci wodociagowej

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Przekroje pionowe sieci wodociągowej powinny przedstawiać rozwinięcia wszystkich tras przewodów wodociągowych budynku (bloku). Do sporządzenia powyższych przekrojów należy uprzednio obliczyć: rzędną osi ulicznego przewodu wodociągowego, rzędne terenu, po których biegną wszystkie przewody poza budynkami (na połączeniu domowym – zwykle rzędna terenu ponad osią ulicznego przewodu i rzędna terenu tuż przy budynku; na przewodach podwórzowych wystarczy ustalenie rzędnych terenu co 30 m oraz w miejscach charakterystycznych trasy przewodu, jak: zmiany kierunków, miejsce odgałęzień od przewodu podwórzowego do innych budynków itd. ). rzędne kondygnacji wszystkich budynków na danej działce: rzędne spodu piwnic, parteru, wszystkich pięter, poddasza i dachu: Przekroje pionowe (rozwinięcia tras) wykonuje się w podziałce poziomej l : 100 (przewody podwórzowe l : 100 lub l : 250) i podziałce pionowej l : 100. [więcej w: płyty betonowe, deski elewacyjne, Listwy przypodłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyty betonowe’

Przekroje pionowe sieci wodociagowej

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Przy kanalizacji centralnej ogólnospławnej, przy której tymi samymi kanałami ulicznymi odprowadza się jednocześnie ścieki i wody opadowe, przepisy szczegółowe omawiają sposoby odprowadzania wód deszczowych z dachów, powierzchni działek czy podwórzy do kanałów ulicznych. Przy kanalizacji rozdzielczej do sieci kanałów ulicznych prowadzących ścieki gospodarczo-bytowe można odprowadzać tylko ścieki gospodarczo-bytowe. Ścieki pochodzące z wód deszczowych (opadowe) prowadzi się osobnymi kanałami deszczowymi lub rowami otwartymi. W tym ostatnim przypadku należy zbadać sytuację, zanim poweźmie się decyzję, dokąd wody opadowe będą z terenu działki odprowadzane. Jeśli budynek lub obiekt kanalizowany znajduje się w miejscu, gdzie o prowadzenie ścieków do centralnej, miejskiej kanalizacji jest niemożliwe, np. z powodu jej braku należy zaprojektować miejscowe urządzenia oczyszczające ścieki. [podobne: deska tarasowa, Płyty z piaskowca, płyty betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries