Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Kruszenie betonu’

Tarcie między stopą a gruntem

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Jeżeli tarcie między stopą a gruntem nie zapewnia przeniesienia sił poziomych, można postąpić w następujący sposób: a) przenieść siłę poziomą przez ścięcie gruntu kształtując stopę, b) przenieść siłę poziomą H przez odpór gruntu; wymaga to większego zagłębienia fundamentu i dopuszczenia jego poziomego przesunięcia do wywołania odporu oraz zapewnienia, że w sąsiedztwie fundamentu nie będą wykonywane żadne wykopy, c) nachylić spód stopy tak, aby wypadkowa obciążeń R tworzyła z podstawą stopy w przybliżeniu kąt prosty lub zaprojektować fundament schodkowo; ostatni układ jest uzasadniony tylko w skale. Warunek równowagi sił pionowych obejmuje: — wyznaczenie rozkładu nacisków pod stopą fundamentową, — wyznaczenie nośności podłoża pod fundamentami, która sprowadza się do wyznaczenia normowych obciążeń jednostkowych podłoża, — sprawdzenie osiadań podłoża pod fundamentami. Stopy obciążone mimośrodowo wymiaruje się dla każdej strony słupa oddzielnie, ponieważ z każdej strony może wystąpić inny wysięg stopy poza obrys słupa, a ponadto rozkład nacisków pod stopą może być różny w dwu kierunkach. Do wymiarowania stopy przyjmuje sie średnią wartość nacisków występujących na krawędzi stopy i pod krawędzią słupa, przy najniekorzystniejszym położeniu wypadkowej. Przykład konstrukcji stopy żelbetowej obciążonej mimośrodowo. Zbrojenie w kierunku dłuższego boku wynika z obliczeń według poprzednio podanych wzorów; w kierunku krótszego boku, wobec nachylenia płaszczyzn bocznych, nie jest ono potrzebne. Dano je ze względów montażowych. W przypadku gdy wypadkowa obciążeń znajdowałaby się poza rdzeniem podstawy fundamentu, część podstawy byłaby odrywana od gruntu, a przez to zginana od ciężaru własnego i gruntu na niej spoczywającego. Stopę należy w takim przypadku przeliczyć na zginanie od podanego wyżej obciążenia i dodatkowo zazbroić — zbrojenie linią przerywaną. Specjalne typy fundamentów stopowych. Stopy slupów prefabrykowanych Przykład stopy słupów prefabrykowanych. Stopę taką kształtuje się w ten sposób, że wykonuje się w górnej jej części wgłębienie, służące do umieszczenia słupa. W stopach pod słupy prefabrykowane występuje większa możliwość przebicia stopy przez słup. [patrz też: Płyty granitowe, Dachówki betonowe, Kruszenie betonu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kruszenie betonu’

Tarcie między stopą a gruntem

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Dla stopy przyjmuje się, że ścięcie może nastąpić w płaszczyznach nachylonych do poziomu w stosunku 2 : 1. Naprężenia ścinające w płaszczyźnie ścięcia określa wzór. Stopa fundamentowa słupów prefabrykowanych N — q (c + ts)2 [7-83] gdzie Cl — nacisk jednostkowy w gruncie pod stopą. W przypadku działania na stopę momentu zginającego dochodzi jeszcze działanie siły poziomej określonej równaniem S Siła pozioma powoduje zginanie pionowych ścianek stopy w płaszczyźnie poziomej oraz rozciąganie tych ścianek. Naprężenia rozciągające przenosi zbrojenie złożone z prętów prostych lub okrągłych, obliczonych na działanie siły H/2. Wskutek docisku słupa do ścianek stopy wystąp: zginanie tych ścianek. Należy tu przewidzieć odpowiednie zbrojenie na zginanie oraz zagęścić strzemiona ze względu na ścinanie ścianki. Przy projektowaniu fundamentów pod słupy prefabrykowane należy pamiętać, że głębokość wpuszczenia słupa w stopę powinna być równa co najmniej długości większego boku słupa. Grubość dna powinna być nie mniejsza niż 20 cm, grubość ścianek 20+25 cm. Szczelina między słupem a ścianką stopy powinna wynosić co najmniej 8 cm, aby można było ją swobodnie wypełnić betonem. W budynkach szkieletowo-plytowych, w których obciążenia przenoszą się przez elementy ścienne w postaci ram zamkniętych, stanowiących slupy i żebra, można zastosować stopy prefabrykowane. Układa się je pod każdym slupem szkieletu. Dwa rodzaje prefabrykowanych stóp fundamentowych. Wykonuje się je jako elementy monolityczne lub jako składane z mniejszych elementów. Można je stosować również do parterowych hal przemysłowych. [więcej w: Płyty granitowe, Dachówki betonowe, Kruszenie betonu ]

Comments Off

« Previous Entries