Izolacja dachu
Just another WordPress site

Obciążenie pionowe lub nachylone

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Obciążenie pionowe mimośrodowe dla ław fundamentowych określa wzór Meyerhoja przyjmujący zredukowaną (zastępczą) szerokość ławy. Nośność graniczna na jednostkę długości wynosi QFb qgr=b Wprowadzając do powyższego wzoru rzeczywistą szerokość b otrzymuje się = b qgr. Stąd nośność graniczna dla = 0,17 współczynnik wpływu podstawy Nb osiąga połowę swej wartości normalnej, podczas gdy współczynniki Nh i Nc zachowują jeszcze około 700/0 swej wartości dla obciążenia osiowego, Dla stóp fundamentowych można posługiwać się wzorem  zastępując b i a, gdzie: ex i e y — mimośrody w kierunku szerokości i długości stopy. Dla fundamentów ławowych obciążonych ukośnie i mimośrodowo zagadnienie nośności podłoża znacznie się komplikuje, w szczególności jeśli chodzi o określenie współczynnika wpływu podstawy Nb dodatkowo jako funkcji kąta b. W ogólnym przypadku istnieją cztery możliwe przypadki obciążenia ukośnego i mimośrodowego. Układ a i b jest taki sam jak układ c i d. Stąd wypływa konwencja przyjętych znaków: — nachylenie wypadkowej nośności Q oznaczone przez b jest zawsze dodatnie, co sprowadza się do rozpatrzenia tylko dwóch przypadków a i c, — mimośród e jest dodatni, jeżeli składowa pozioma siły Q skierowana jest do osi fundamentu (przypadek a i b); mimośród e jest ujemny, jeżeli składowa pozioma siły Q skierowana jest od osi fundamentu (przypadek c i d). Nośność spoistego podłoża co + 0) pod ławą fundamentową, określoną w oparciu o stany graniczne dla obciążenia ukośnego i mimośrodowego, można wyrazić wzorem qgr, gdzie: a — długość fundamentu, m, [więcej w: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie,ile kosztuje malowanie ścian, pod lasem ]

Comments Off

Mimośród osi słupa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przyjmując mimośród osi słupa Icx według wzoru uzyskuje się równomierny rozkład nacisków pod podstawą stopy. W przypadku zmiennego działania sił poziomych i momentów (w jednym lub w drugim kierunku podstawy) należy tak dobrać mimośród względem środstopy. Znak dodatni dla sił i momentów, liczony względem środka podstawy, przyjęto zgodny z ruchem wskazówek zegara. Mimośród na prawo od środka podstawy stopy jest dodatni. Sprawdzenie obrotu fundamentu przeprowadza się dla stóp fundamentowych z wysoko położonym środkiem ciężkości. Kąt przechylenia nieskończenie sztywnego fundamentu otrzymuje się ze wzoru 12Mu łga— ba3C gdzie C — współczynnik podatności podłoża. Ze względu na niezbyt dokładną znajomość współczynnika podatności podłoża można posługiwać się przybliżonym wzorem łga—Aq 12Es gdzie: Aq — qł—qe — różnica naprężeń krawędziowych pod stopą, Rys. 7-25. Schemat fundamentu sprawdzanego na obrót S mg —1 — moduł podatności podłoża, m — liczba Poissona dla gruntu, kr — współczynnik zależny od stosunku a/b i e/b; dla e/b < 1/3 i a/b zawartego między I i 2; współczynnik kr 4,8; dla a/b — 05 , ; kr == 3,5, a dla a/b. Stosowanie w przypadku stóp fundamentowych wzorów na nośność podloża pod ławami jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy stosunek długości do szerokości stopy jest większy od 5, ponieważ nośność podłoża pod stopami stanowi zagadnienie przestrzenne w teorii mechaniki gruntów. W obecnym stanie wiedzy nie udało się znaleźć wystarczająco poprawnego rozwiązania zagadnienia nośności podłoża pod stopami, z wyjątkiem rozwiązań dla płyt okrągłych, ze względu na występującą tam symetrię. Dla celów praktycznych stosuje się wzory ważne dla ław fundamentowych, przyporządkowując trzem współczynnikom nośności dodatkowe współczynniki poprawkowe ustalone doświadczalnie (laboratoryjnie i in situ), omówione w dalszej części tego punktu. Dla stopy kolistej o promieniu R i zagłębionej vv gruncie na głębokość t uzyskano, w oparciu o teorie stanów granicznych w gruncie, następujący wzór na nośność podłoża spoistego: gdzie współczynniki nośności Nb R, NhR, NCR podaje nomogram. [przypisy: brico depot torun, lakier do betonu, malutek kalisz ]

Comments Off

Wypadkowa obciążeń

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wypadkowa obciążeń przechodzi przez obszar V będący rdzeniem przekroju; cala podstawa stopy jest ściskana; maksymalne naciski określa wówczas wzór. Stóp o działaniu wypadkowej nie należy projektować. Również stopy  dopuszczalne są tylko wówczas, gdy ich środek ciężkości leży w obszarze ściskanym. Dla układu płaskiego (ey = 0) zagadnienie obliczeniowego rozkładu nacisków pod stopą fundamentową znacznie się upraszcza i sprowadza się do następujących przypadków: 1. Wypadkowa obciążeń działa mimośrodowo na podstawę, nie wychodzi jednak z rdzenia podstawy (ex b/6, gdzie b jest szerokością podstawy stopy). Maksymalny i minimalny nacisk pod stopą można obliczyć ze wzoru. Obliczeniowy rozkład naprężeń pod stopą w układzie płaskim. Wypadkowa obciążeń trafia w punkt rdzenia podstawy. Wykres nacisków pod stopą jest trójkątny, określony wzorami 02 = 0. ba. Wypadkowa obciążeń położona jest poza rdzeniem; wobec braku spójności między podstawą fundamentu a gruntem część podstawy położonej po przeciwnej stronie wypadkowej obciążenia wyłącza się z pracy. Otrzymuje się trójkątny rozkład nacisków określony ogólnym wzorem quar gdzie: v — odległość osi obojętnej podstawy od krawędzi lub naroża, w którym występują maksymalne naciski, So — moment statyczny pola powierzchni strefy ściskanej podstawy fundamentu względem osi obojętnej. Dla stopy prostokątnej, przy istnieniu mimośrodu działającego w płaszczyźnie rysunku, wzór upraszcza się do postaci q max — 3xb gdzie c — odległość punktu przyłożenia wypadkowej od bliższej krawędzi podstawy fundamentu. Przedstawione tu maksymalne naciski krawędziowe są wielkościami obliczeniowymi. Rzeczywiste naciski krawędziowe będą nieco mniejsze, a maksymalne naciski rzeczywiste wystąpią w pewnym oddaleniu od krawędzi stopy. W każdym z podanych tu przypadków musi być spełniony warunek: qo<qrn, R gdzie: qo ba qfn normowe obciążenie jednostkowe podłoża. Wartość nacisków skrajnych pod stopą fundamentową obciążoną mimośrodowo można odpowiednio zmieniać przez dobór mimośrodu osi słupa w stosunku do środka ciężkości podstawy słupa. [patrz też: brico depot torun, lakier do betonu, malutek kalisz ]

Comments Off

Zużycie ostrzy na powierzchni natarcia

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zużycie ostrzy na powierzchni natarcia praktycznie nie występuje, można jedynie zaobserwować nieznaczne zaokrąglenie krawędzi skrawającej rzędu e 0,02+0,03 mm. Ponadto krawędź skrawająca, obserwowana od strony powierzchni natarcia, traci swój kształt na skutek starcia powierzchni przyłożenia. Wykresy zużycia ostrza z węglików spiekanych H20 piły tarczowej jednoostrzowej podczas przecinania fenolowych laminatów szklanych : a) p, — 0,01 mm/ostrze, b) p: = 0,02 mm,rostrze, C) Ilz —0,12 mm/ostrze; v 1190 m/min, g 23 mm — zużycie na narożach, hpk — zużycie w pobliżu środka krawędzi skrawającej. Linie ciągłe wykreślono dla jednej piły, ą linie przerywane dla drugiej piły. Przesunięcie krawędzi skrawającej o wielkość hr, którą, dla przypadku 0, można obliczyć ze wzoru: hr hp • łga. Read the rest of this entry »

Comments Off

Tarcie między stopą a gruntem

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli tarcie między stopą a gruntem nie zapewnia przeniesienia sił poziomych, można postąpić w następujący sposób: a) przenieść siłę poziomą przez ścięcie gruntu kształtując stopę, b) przenieść siłę poziomą H przez odpór gruntu; wymaga to większego zagłębienia fundamentu i dopuszczenia jego poziomego przesunięcia do wywołania odporu oraz zapewnienia, że w sąsiedztwie fundamentu nie będą wykonywane żadne wykopy, c) nachylić spód stopy tak, aby wypadkowa obciążeń R tworzyła z podstawą stopy w przybliżeniu kąt prosty lub zaprojektować fundament schodkowo; ostatni układ jest uzasadniony tylko w skale. Warunek równowagi sił pionowych obejmuje: — wyznaczenie rozkładu nacisków pod stopą fundamentową, — wyznaczenie nośności podłoża pod fundamentami, która sprowadza się do wyznaczenia normowych obciążeń jednostkowych podłoża, — sprawdzenie osiadań podłoża pod fundamentami. Stopy obciążone mimośrodowo wymiaruje się dla każdej strony słupa oddzielnie, ponieważ z każdej strony może wystąpić inny wysięg stopy poza obrys słupa, a ponadto rozkład nacisków pod stopą może być różny w dwu kierunkach. Do wymiarowania stopy przyjmuje sie średnią wartość nacisków występujących na krawędzi stopy i pod krawędzią słupa, przy najniekorzystniejszym położeniu wypadkowej. Przykład konstrukcji stopy żelbetowej obciążonej mimośrodowo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jezeli fundament zaglebiony jest w

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli fundament zagłębiony jest w gruncie, domniemaną powierzchnie odłamu przyjmuje się również jako walcową, przechodzącą przez dolne krawędzie budowli oraz punkty przecięcia ścian budowli z poziomem gruntu. Współczynnik stateczności wyznacza się dla każdej z przyjętych powierzchni poślizgu jako stosunek momentów utrzymujących budowlę w pierwotnym położeniu do momentów dążących do wywrócenia budowli. Momenty wyznacza się względem przyjętego środka powierzchni odłamu. Współczynnik stateczności określa wzór, gdzie c(r) spójność gruntu. Przyjmuje się, że współczynnik stateczności obliczony ze wzoru =powinien być większy od 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Obliczanie stóp z uwzględnieniem przestrzennego charakteru ich pracy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przytoczymy tu obliczanie stóp, których środek ciężkości podstawy pokrywa się z osią słupa. Na stopę działa obciążenie pionowe N i moment M. Rozpatrzono dwa przypadki : 1. Siła osiowa znajduje się w rdzeniu podstawy stopy: e Moment zginający w przedziale O < x 0,5c, przy przyjęciu e e/b, c/b, określa wzór Mx=NbNt, gdzie współczynnik NI podaje nomogram w zależności od e i g. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wymiary stopy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla danej wartości L i m odczytuje się odpowiadającą wartość O. Wymiary stopy określają wzory. Wysokość stóp obciążonych mimośrodowo określa się podobnie jak wysokość stóp obciążonych osiowo. Wysokość ekonomiczną określa wzór, gdzie: e — mimośród obliczony dla siły R N+G (G — ciężar fundamentu), z — dla zastępczej wartości naprężeń w gruncie obliczonej według wzoru R. Obliczanie stóp według metody wydzielonych wsporników trapezowych. Zbrojenie dolne stopy oblicza się jak dla stóp osiowo ściskanych wyznaczając moment zginający względem krawędzi słupa, wywołany oddziaływaniem gruntu (bez ciężaru stopy), dla czterech wydzielonych trapezów rzutu stopy. W celu ułatwienia obliczenia momentów zginających, przyjmuje się w przybliżeniu, że oddziaływanie gruntu jest równomiernie rozłożone na całej powierzchni rzutu. Wielkość oznaczona kreską poziomą, np. 02 oznacza, że odnosi się ona do obliczeń bez uwzględnienia ciężaru własnego fundamentu G Dla kierunku równoległego do a (trapez CDEF) rozkład nacisków określa wzór q2 ba Dla kierunku równoległego do b, tzn. w płaszczyźnie działania momentu M (trapez ABCD) _ q2+qc [7-74] 1 gdzie oc działa na krawędzi słupa. Dla trapezu ABCD, przy e b/6, wzór ma postać gdzie v — odległość osi obojętnej od naroża lub krawędzi, w których występują maksymalne naciski. Znając oddziaływanie gruntu na stopę można obliczyć momenty zginające. Dla trapezu ABCD qf2 M—Fqet = (2a+d). W przypadku przesunięcia środka stopy o wielkość e (e 2 moment zginający wynosi (b — c 4 2e)2 (2a-}-d) M 24 282 Naprężenia Ścinające w przekroju C—B wyznaczyć można ze wzoru Q — M łga (d-ł-I) (ťop 2tn) gdzie: łg a — stosunek wysokości stopy do wysięgu obliczanego wspornika, siła poprzeczna w przekroju C—D d) (b—c-ł- 2) [podobne: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie,ile kosztuje malowanie ścian, pod lasem ]

Comments Off

Nośność podłoża dla fundamentu posadowionego na krawędzi zbocza

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Nośność podłoża dla fundamentu posadowionego na krawędzi zbocza określa wzór, gdzie: Nw, Nh3c, — bezwymiarowe współczynniki nośności wyrażające wpływ podstawy fundamentu b, zagłębienia t i spójności, rbe rhe i rce — współczynniki wg wzorów, długość fundamentu. Współczynnik NI,P podają nomogramy. Współczynnik Nega wyznaczyć można ze wzoru —1 ctg. Fundamenty. Dla wyznaczenia nośności granicznej fundamentów posadowionych w odległości d od krawędzi zbocza należy stosować wzór, z tym że współczynnik N b 100 należy dodatkowo pomnożyć przez —(1 —tb3) , gdzie: — współczynnik redukcyjny wyrażający stosunek nośności Qb3 — nośność Qb0 dla d = 0, a Qb0 nośność dla podłoża poziomego) wg nomogramu, do — długość strefy wyparcia w poziomie naziomu dla terenu poziomego. Nośność graniczną nachylonego spoistego podłoża obciążonego fundamentem o zagłębieniu t, posadowionym na pochyłości zbocza i poddanym działaniu siły ukośnej mimośrodowej, określa wzór — wg nomogramów. Przedstawione obliczenia nośności podłoża pod fundamentami posadowionymi na zboczu nie obejmują sprawdzenia stateczności układu fundament—zbocze, które wymaga sprawdzenia według zasad obliczenia stateczności skarp. Dla fundamentów kwadratowych i prostokątnych można stosować wzór mnożąc każdy z jego członów przez odpowiednie współczynniki v. Wymiarowanie i konstrukcja stóp. Stopy obciążone mimośrodowo mają najczęściej prostokątny kształt rzutu poziomego, wydłużony w kierunku działania momentu zginającego, Wlaściwe wymiary stopy a i b dobiera się drogą próby, przyjmując je tak, aby naciski pod krawędziami nie przekraczały wartości obciążeń jednostkowych podłoża qtn. Dla ułatwienia można posługiwać się sposobem podanym w, polegającym na: — ustaleniu stosunku wymiarów boków m = alb, — określeniu charakterystyki stopy 1 OOOe2 qf1i R [hasła pokrewne: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie,ile kosztuje malowanie ścian, pod lasem ]

Comments Off

Srednice zbrojenia glównego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Średnice zbrojenia głównego należy przyjmować możliwie małe, przez co zwiększa się przyczepność betonu do stali i umożliwia kolejne odginanie prętów dla przeniesienia naprężeń głównych. Co najmniej dwa pręty (nie mniej niż 1/3 przekroju zbrojenia przęsłowego) powinny być doprowadzone do podpory i wpuszczone poza jej krawędź na odległość nie mniejszą niż 15 średnic. Zbyt małe średnice także są niepożądane, gdyż wkładki wówczas łatwo odkształcają się podczas betonowania (minimalna średnica wynosi 8 mm), a ponadto zwiększa się pracochłonność robót zbrojarskich. Średnica strzemion lis jest zależna od średnicy Bg prętów głównych żebra; przeważnie przyjmuje się 6 mm 6s 1/4 6g. Strzemiona otwarte mogą być stosowane tylko w przekrojach pojedynczo zbrojonych pracujących wyłącznie na momenty dodatnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »