Izolacja dachu
Just another WordPress site

Dlugosc oparcia belki na murze

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Długość oparcia belki na murze wynika z warunku nieprzekroczenia naprężeń dopuszczalnych na ściskanie muru pod opieraną belką. Ze względu na to, że na skrajnej podporze jest tendencja do obrotu przekroju oraz nacisk na mur i nad belką będzie zwiększony wskutek działania momentu częściowego zamocowania, celowe jest, aby belka była wpuszczona w mur co najmniej na głębokość 25 cm, a przy wysokości ponad60 cm na głębokość 38 cm. Miejsca zakończenia lub odginania poszczególnych prętów można wyznaczyć dokładnie za pomocą wykresu naj niekorzystniej szych momentów zginających i wykresów dopuszczalnych momentów sił wewnętrznych lub w przypadku dużej wprawy projektanta na oko. Przy rozmieszczaniu prętów ukośnie odgiętych w żebrach obciążonych równomiernie należy brać pod uwagę następujące okoliczności: 1. Snę poprzeczną i zależne od niej naprężenie główne przyjmuje się nie na osi podpory, lecz na jej krawędzi. 2. W miarę oddalania się od krawędzi podpory naprężenia główne dość szybko maleją, a zatem bliżej krawędzi podpory należy dać zbrojenie o większym przekroju aniżeli w końcowej części odcinka c, gdzie wartość naprężeń głównych jest zbliżona do wartości dopuszczalnej. 3. W celu rozstawienia prętów ukośnie odgiętych na odcinku c korzystne jest posługiwanie się konstrukcyjnym podziałem trapezu na niezbędną liczbę równych powierzchni. W celu uniknięcia określenia położenia środków ciężkości dla każdego trapezu z osobna, można dzielić trapez naprężeń na dwukrotnie większą liczbę równoważnych powierzchni, uzyskując jednocześnie dostatecznie dokładne położenie środków ciężkości. Na rysunku 328 podany jest przykład zastosowania wstępnego podziału na 6 równych części w celu podzielenia trapezu naprężeń na 3 jednakowe pola. Rzutując środki ciężkości poszczególnych trapezów na oś belki, uzyskano rozmieszczenie prętów ukośnie odgiętych. 4. Na temat zasięgu przejmowania naprężeń przez odgięcia istnieje szereg różnych zaleceń w naszej i obcej literaturze. Zdaniem autorów w belkach o równomiernym obciążeniu najlepiej jest stosować następujące wytyczne rozmieszczania prętów ukośnie odgiętych: a) pierwszy pręt (lub pierwszą wiązkę prętów) należy odginać tuż za linią krawędzi podpory, stosując w razie potrzeby dodatkowe pręty z, które nie wchodzą w skład zbrojenia niezbędnego dla przeniesienia ujemnego momentu podporowego, b) następne 2 kolejne odgięcia należy umieszczać na ustalonym odcinku c w odległości hl = h a aod krawędzi podpory, c) pozostałe ukośne odgięcia można rozmieszczać stosując dodatkowe rozsunięcie prętów o fj.l 1/3 hl, d) jeżeli strzemiona przenoszą większą część naprężeń głównych aniżeli pręty ukośne, można stosować rozstaw ukośnych odgięć jak na rys. 329b, z tym że fj.l = 1/3+1/2 h1. [przypisy: hubert to nie imie, blacha tytanowo cynkowa cena, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne blacha tytanowo cynkowa cena hubert to nie imie